Disclaimer

DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die Ervaringsscentrum Jong Perspectief (hierna te noemen: ECJP) besteedt aan de samenstelling van ecjp.nl, haar social media kanalen (Facebook, Instagram, WhatsApp) en e-mailinformatie is het mogelijk dat de informatie die op ECJP publiceert onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

De informatie die ECJP uitbrengt wordt samengesteld aan de hand van ervaringen van jongeren met het besproken onderwerp, gecontroleerd en aangevuld met op informatie op internet van instanties en organisaties, soms ook aangevuld met informatie uit telefoongesprekken en/of interviews met ervaringsdeskundigen, intstanties en/of organisaties. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s, social media en e-mail van de ECJP zijn niet (noodzakelijkerwijs) die van ECJP. ECJP kan er niet voor instaan dat de uitgebrachte informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ECJP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ECJP site, social media, e-mail of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

ECJP is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid ECJP te kunnen raadplegen.

AUTEURSRECHT

Bezoekers kunnen materiaal (zoals vragen, situaties, meningen of informatie-artikelen) inzenden voor publicatie op de website van ECJP. ECJP behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. ECJP behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als en beeldmateriaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op ECJP geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van ECJP mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de ecjp.nl site opgeslagen informatie verveelvoudigen zonder toestemming van Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

Lettertype vergroten
Draai contrast om
Scroll naar top